Ελεγχόμενη αξιοπρέπεια

                                                           
                                                            photo
                 
Με φειδώ τα συναισθήματα σε αμφίβολους αποδέκτες

Με φειδώ τα ανδραγαθήματα σε αμφίβολες ανάγκες

Με φειδώ οι διδαχές σε αμφίβολους μαθητευόμενους

Με φειδώ οι αρπαγές ευκαιριακών πλειστηριασμών
 
Με φειδώ ο φόβος  σε καθεστώς τρομοκρατίας

Με φειδώ η εντιμότητα σε αμφίβολη δημοκρατία

Με φειδώ η εμπιστοσύνη σε αμφίβολους δημοκράτες

Με φειδώ τα ξεκινήματα σε ημιτελείς καταστάσεις

Με φειδώ τα λόγια  όπου υπάρχει σιωπή

Με φειδώ η φειδώ σε μαινόμενο πόλεμο δίχως άγγελμα ημέρας.